00:00 Bhangra Junction
01:00 Venus Hindi Movie
04:00 Harun Yahya Documentaries
05:00 Venus Bollywood
06:00 Fresh Hits
07:00 Venus Cooking Show.
08:00 Pujay Niruma
09:00 Istikhara
10:00 Noorani Istikhara
11:00 Islami Istikhara
12:00 Jyotish Shastra
14:00 Qurani Istikhara
14:30 kiya khate hain Sitare
15:00 Istikhara Markaz
16:00 Rohani Istikhara
17:00 Venus Cooking Show
18:00 Qanoon Aur App (LIVE)
19:00 TONIGHT WITH FEREEHA
19:30 Zaiqay ka Safar
20:00 Over The Edge.
21:00 Venus Hindi Movie.